ข้อมูลหลักสูตร

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด

made with ChartBoot

 

จำนวนหลักสูตรที่มีจำนวนและคุณวุฒิ อาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร พ.ศ. 2548 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

made with ChartBoot

 

จำนวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่อาจารย์มีภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เทียบจากค่า 5 ระดับ) เฉลี่ยทุกหลักสูตร