วันที่  ๒๗-๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระยะแรก ประเมินระดับ สถาบัน/คณะศาสนาและปรัชญา/คณะมนุษยศาสตร์/คณะสังคมศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์ ทราบผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบ ให้มีคุณภาพและยกระดับการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล… 

โดย สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบและ กลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่องตามขั้นตอนได้มีการประกัน คุณภาพในทุกหน่วยงาน รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเสนอผลประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยว ข้องและสาธารณชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตราฐานการศึกษาภายนอกต่อไป

 

คณะ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดย รก.อธิการบดี (พระราชบัณฑิต) กล่าวต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ณ อาคารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สำนักงานอธิการบดี)


รก.อธิการบดี (พระราชบัณฑิต) กล่าวต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  อาคารสำนักงานอธิการบดี

พระ ราชบัณฑิต รก.อธิการบดี  / พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑโฒ,ผศ. รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ /รศ.ศรชัย  ท้าวมิตร  รก.รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ / รศ.สุวิทย์  ภาณุจารี รก.รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมคณบดีทุกคณะ คณาจารย์ทรงคุณวุฒิ ประจำและพิเศษ ร่วมประเมินคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยโดยพร้อมเพรียงกัน

พระศรีมงคลเมธี ดร. รก.คณบดีคณะศาสนาและปรัชญา บรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานของคณะศาสนา
และปรัชญา

พระมหาอรุณ ปญฺญารุโณ รก.คณบดีคณะสังคมศาสตร์

อาจารย์ถนอม บุตรเรือง อาจารย์พิเศษ

พระมหาฉัตรชัย  สุฉตฺตชโย อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์

เพิ่มเติม