วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดย รก.อธิการบดี (พระราชบัณฑิต) เป็นประธานในพิธีปิดฯ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและหน่วยงานที่รับการ ตรวจ ประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะทั้ง ๔ คณะ คือ คณะสังคมศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์ / คณะศาสนาและปรัชญา / คณะมนุษย์ศาสตร์…… 

คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปตรวจข้อมูล และเตรียมเสนอผลการประเมินด้วยวาจา ต่อคณะกรรมการบริหารของหน่วยงานที่รับการตรวจประเมิน ณ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาวงศ์ (๗.๓) ห้องประชุมสภาวิชาการ ๕๐๑


คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและหน่วยงานที่รับการตรวจ ประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

พระราชบัณฑิต  รก.อธิการบดี มมร

พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑโฒ,ผศ.รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ / พระครูปรีชาธรรมวิธาน,ดร.รก.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

คณบดีทั้ง ๔ คณะ และหน่วยงานการศึกษาทุกวิทยาเขต เข้าร่วมฟังสรุปประเมินการตรวจ

รก.รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพฯ รศ.ศรชัย  ท้าวมิตร

รศ.สุวิทย์  ภาณุจารี  รก.รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รก.หัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ถนอม  บุตรเรือง อาจารย์พิเศษ / นายสัมฤทธิ์  เพชรแก้ว  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารคุณภาพการศึกษา

http://www.mbu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=3601&Itemid=1