บุคลากร

พระครูกิตติสารสุมณฑ์ๅ

พระครูกิตติสารสุมณฑ์
รักษาการรองอธิการบดี วิทยาเขตศรีล้านช้าง

 

ผศ.ชิษณพงศ์

ผศ. ชิษณพงศ์ ศรจันทร์
รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตศรีล้านช้าง

 

อ.แม่

นางชื่นอารมณ์ จันทร์พินิจรัตน์
ที่ปรึกษางานประกันคุณภาพ

 

ผศ.ดร.ภาสกร (Small)

ผศ.ดร. ภาสกร ดอกจันทร์
หัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพ

 

กรรณิกา

นางสาวกรรณิกา ไวโสภา
เลขานุการงานประกันคุณภาพ

 

แอ๊ว

นางสาวสุพรรณี บุญหนัก
นักวิชาการประกันคุณภาพ