Articles for สิงหาคม 2015

sar-56

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2556

รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหา มกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน