การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

web_banerprakan
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง นำโดยพระครูกิตติสารสุมณฑ์ รองอธิการบดี และ ผู้อำนวยการ,ผู้ช่วยอธิการบดี,คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเปิดงานการตรวจประเมินภายในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง โดยมีคณะกรรมการ ได้แก่ 1.รศ.ดร.ศรชัย ท้าวมิตร รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 2.ผศ.บุญวัฒน์ บุญทะวงศ์ และ 3.ดร.ตระกูล ชำนาญ ระหว่างวันที่ 3 – 4 เดือนตุลาคม 2556 เพื่อประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

สกอ.4.41

สมศ.3.72

ภาพรวม 4.11

รายงานการประเมินตนเอง

MOD_9257

คณะผู้บริหาร มมร ประชุมสรุปประเมินคุณภาพการศึกษา

วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดย รก.อธิการบดี (พระราชบัณฑิต) เป็นประธานในพิธีปิดฯ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและหน่วยงานที่รับการ ตรวจ ประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะทั้ง ๔ คณะ คือ คณะสังคมศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์ / คณะศาสนาและปรัชญา / คณะมนุษย์ศาสตร์…… 

rew18

คณะกรรมการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มมร

วันที่  ๒๗-๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระยะแรก ประเมินระดับ สถาบัน/คณะศาสนาและปรัชญา/คณะมนุษยศาสตร์/คณะสังคมศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์ ทราบผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบ ให้มีคุณภาพและยกระดับการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล…