sar-56

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2556

รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหา มกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

sar55

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2555

รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหา มกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

sar54

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2554

รายงานการประเมินตนเองเพื่อรับการประเมินภายในของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   วิทยาเขตศรีล้านช้าง  ประจำปีการศึกษา 2554 ฉบับนี้  เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของวิทยาเขตศรีล้านช้าง  ปีการศึกษา 2554  (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม  2555)  เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Untitled

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2553

รายงานการประเมินตนเองเพื่อรับการประเมินภายในของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีล้านช้างประจำปีการศึกษา 2553 ฉบับนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของวิทยาเขตศรีล้านช้างปีการศึกษา 2553(1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม2554) เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย