รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหา มกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
รายงานฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 5 ส่วน โดยส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยมหา มกุฏราชวิทยาลัย วิทยาขตศรีล้านช้าง ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมินตนเอง และส่วนที่ 5 ภาคผนวก มีตัวบ่งชี้คุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับการประเมินภายในจำนวน 23 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้คุณภาพของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก จำนวน 18 ตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์การประเมินสถาบันกลุ่ม ค2 คือ สถาบันเฉพาะทางที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ขอขอบคุณบุคลากรของคณะทุกรูป/คน ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการให้ข้อมูลและอำนวยการจัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในครั้งนี้
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการประเมินตนเองเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกฉบับนี้ จะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพการจัดศึกษา และการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของวิทยาเขตและเป็นสารสนเทศสำหรับการพัฒนาคุณภาพของวิทยาเขตศรีล้านช้างต่อไป