รายงานการประเมินตนเองเพื่อรับการประเมินภายในของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   วิทยาเขตศรีล้านช้าง  ประจำปีการศึกษา 2554 ฉบับนี้  เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของวิทยาเขตศรีล้านช้าง  ปีการศึกษา 2554  (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม  2555)  เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

sar54

          รายงานฉบับนี้  แบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลเบื้องต้นของมหาวิทยาลัย ส่วนที่ 2 เป็นผลการดำเนินงานและผลการประเมินตนเอง  และส่วนที่ 3 เป็นสรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนา โดยมีตัวบ่งชี้คุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับการประเมินภายในจำนวน 23 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้คุณภาพของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก จำนวน 18 ตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์การประเมินสถาบันกลุ่ม ค 2 คือ สถาบันเฉพาะทางที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี

          มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   วิทยาเขตศรีล้านช้าง ขอขอบคุณบุคลากรของ วิทยาเขต ทุกรูป/คน ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการให้ข้อมูล  และอำนวยการจัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   ครั้งนี้

          หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการประเมินตนเองเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกฉบับนี้  จะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพการจัดศึกษา และการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของวิทยาเขตและเป็นสารสนเทศสำหรับการพัฒนาคุณภาพของวิทยาเขตศรีล้านช้างต่อไป

01-ปก คำนำ สารบัญ
02-ข้อมูลหน่วยงาน หน้า 1-19
03-องค์ประกอบที่ 1 หน้า 20-24
04-องค์ประกอบที่ 2 หน้า 25-49
05-องค์ประกอบที่ 3 หน้า 50-55
06-องค์ประกอบที่ 4 หน้า 56-62
07-องค์ประกอบที่ 5 หน้า 63-66
08-องค์ประกอบที่ 6 หน้า 67-69
09-องค์ประกอบที่ 7 หน้า 70-78
10-องค์ประกอบที่ 8 หน้า 79-81
11-องค์ประกอบที่ 9 หน้า 82-86
26-Common Data Set
คำสั่ง ประกัน 54
ตาราง ส1-5
ส่วนที่ 3 ตาราง ส 1 – ส 5
ส่วนที่ 3 ส1 – ส5
ส่วนที่ 3
เอกสารหลักฐานอ้างอิง 54 ศช.