รายงานการประเมินตนเองเพื่อรับการประเมินภายในของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีล้านช้างประจำปีการศึกษา 2553 ฉบับนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของวิทยาเขตศรีล้านช้างปีการศึกษา 2553(1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม2554) เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

รายงานฉบับนี้  แบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลเบื้องต้นของมหาวิทยาลัย ส่วนที่ 2 เป็นผลการดำเนินงานและผลการประเมินตนเอง  และส่วนที่ 3 เป็นสรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนา โดยมีตัวบ่งชี้คุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับการประเมินภายในจำนวน 23 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้คุณภาพของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก จำนวน 18 ตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์การประเมินสถาบันกลุ่ม ค 2 คือ สถาบันเฉพาะทางที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   วิทยาเขตศรีล้านช้าง ขอขอบคุณบุคลากรของ วิทยาเขต ทุกรูป/คน ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการให้ข้อมูล  และอำนวยการจัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   ครั้งนี้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการประเมินตนเองเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกฉบับนี้  จะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพการจัดศึกษา และการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของวิทยาเขตและเป็นสารสนเทศสำหรับการพัฒนาคุณภาพของวิทยาเขตศรีล้านช้างต่อไป
01-ปก คำนำ สารบัญ
02-ข้อมูลหน่วยงาน หน้า 1-19
03-องค์ประกอบที่ 1 หน้า 20-24
04-องค์ประกอบที่ 2 หน้า 25-49
05-องค์ประกอบที่ 3 หน้า 50-55
06-องค์ประกอบที่ 4 หน้า 56-63
07-องค์ประกอบที่ 5 หน้า 64-67
08-องค์ประกอบที่ 6 หน้า 68-70
09-องค์ประกอบที่ 7 หน้า 71-79
10-องค์ประกอบที่ 8 หน้า 80-82
11-องค์ประกอบที่ 9 หน้า 83-86
26-Common Data Set
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
ส่วนที่ 3 ตาราง ส 1 – ส 5
เอกสารหลักฐานอ้างอิง 53 ศช.